Business

【 Fire department/Police station 】

Japan Yellow Pages

Japan Yellow Pages

Tokyo/Marunouchi Police Station
Tokyo/Marunochi Keisatsusho
8-1 3chome Marunochi Chiyoda Ward
Chiyoda-ku Marunochi _San_chome [Hachi]-[Ichi]
Phone: 0332130110

Fire department/Marunouchi fire department/Yurakucho branch office
Shobosho/Marunochi Shobosho/Yurakucho Shutchosho
8-1 3chome Marunochi Chiyoda Ward
Chiyoda-ku Marunochi _San_chome [Hachi]-[Ichi]
Phone: 0332130119

1-5 1chome Uchikanda Chiyoda Ward
Chiyoda-ku Uchikanda _Ichi_chome [Ichi]-[Go]
Phone: 0332943380

Fire department/Kyobashi Fire Station
Shobosho/KOdoribashi Shobosho
14-1 3chome Kyobashi Chuo Ward
Chuo-ku Kyobashi _San_chome [Ichi][Yon]-[Ichi]
Phone: 0335640119

Tokyo Fire Department/Special ward fire brigade joining support dial
Tokyo Shobocho/Tokubetsuku Shobodan Nyudan Sapo^to Daiyaru
3-5 1chome Otemachi Chiyoda Ward
Chiyoda-ku Otemachi _Ichi_chome [San]-[Go]
Phone: 0120119588

3-5 1chome Otemachi Chiyoda Ward
Chiyoda-ku Otemachi _Ichi_chome [San]-[Go]
Phone: 0332122323

3-5 1chome Otemachi Chiyoda Ward
Chiyoda-ku Otemachi _Ichi_chome [San]-[Go]
Phone: 0332122111

Tokyo Fire Department/Firefighting telephone service/Medical institution guide・Emergency consultation/Touch phone service
Tokyo Shobocho/Shobo Terehon Sa^bisu/Iryo Kikan Annai・Kyukyu Sodan/Pusshuhon Sa^bisu
3-5 1chome Otemachi Chiyoda Ward
Chiyoda-ku Otemachi _Ichi_chome [San]-[Go]
Phone: 7119

Tokyo Fire Department/Firefighting telephone service/Disaster information guide
Tokyo Shobocho/Shobo Terehon Sa^bisu/Saigai Joho Annai
3-5 1chome Otemachi Chiyoda Ward
Chiyoda-ku Otemachi _Ichi_chome [San]-[Go]
Phone: 0332122119

Tokyo/Central police station
Tokyo/Chuo Keisatsusho
14-2 Nihombashikabuto Town Chuo Ward
Chuo-ku Nihombashikabutocho [Ichi][Yon]-[Ni]
Phone: 0356510110

Japan Yellow Pages

Japan Yellow Pages